Dentsply Implants

Standardabutment ohne Schleimhautunterstützung
Standardabutment ohne Schleimhautunterstützung
individuelles Atlantisabutment mit optimaler Schleimhautausformung
individuelles Atlantisabutment mit optimaler Schleimhautausformung